Think Consultancy & Development

PASI – Program de Asistenţă, Sprijin şi Îndrumare a tinerilor

SC Think Consultancy & Development

În calitate de beneficiar, implementează, în parteneriat cu Fundația ADEPT Transilvania și Asociația de Reconstrucție, Dezvoltare și Inovare Socială,proiectul PASI – Program de Asistenţă, Sprijin şi Îndrumare a tinerilor NEETs din regiunea Centru, în scopul integrării lor sociale şi economice.

POCU/991/1/3 /154729, cod SMIS 154729.
Perioada desfășurare: Iulie 2022 – Decembrie 2023 (18 luni).
Regiunea:  Centru (judeţele: Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu).

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020,
Axa Prioritară 1 – Inițiativa “Locuri de muncă pentru tineri”.

Ce Își Propune Proiectul?

Dezvoltarea unui mecanism integrat de promovare a unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă a cel puțin 374 persoane care fac parte din categoria tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Servicul Public de Ocupare, cu rezidența în Regiunea Centru. POCU/991/1/3/ 154729.

Proiect aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU 2014-2020),

Axa prioritară 1 – Locuri de muncă pentru tineri.

Finanțat de: Uniunea Europeană/Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capital Uman
Durată Proiect: iulie 2022 – decembrie 2023
Buget: 4.843.000,08 lei

Rezultate Așteptate

Măsurile propuse vor genera beneficii pentru persoanele din grupul țintă, precum:

304 tineri NEETs din categoriile de ocupabilitate B, C și D vor participa la cursurile de formare profesională (din care: 304 tineri – curs Competențe TIC187 de tineri – cursuri de nivel 2), iar alți 70 de tineri NEETs din categoria de ocupabilitate A vor participa la cursuri de formare profesională în antreprenoriat.

374 de tineri NEETs vor fi mediați pe piața muncii, din care minim 162 (peste 43%) își vor găsi un loc de muncă (inclusiv prin ocupare pe cont propriu),

70 de tineri NEETs din categoria de ocupabilitate A – ușor ocupabil vor beneficia de serviciile de dezvoltare antreprenorială, iar 12 dintre aceștia își vor putea înființa întreprinderi, primind un ajutor de minims de până la 25.000 Euro, precum și consiliere pe tot parcursul procesului de dezvoltare a afacerii

Unde se va desfașura proiectul?

Proiectul se adresează tinerilor din Regiunea Centru, județele: Alba, Covasna, Harghita, Sibiu, Brașov, Mureș. Vor fi vizați 374 de tineri NEETs (dintre care 38 vor fi de etnie roma și 75 din mediul rural)

Valoarea proiectului

Valoarea totală a proiectului este de 4,843,000.08 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă este de 4,751,594.59

Obiective

Obiectivul principal

Facilitarea participării la programe de învățare la locul de muncă și dezvoltarea unui mecanism integrat de promovare a unei ocupări sustenabile și de calitate a foței de muncă a cel puțin 374 persoane care fac parte din categoria tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Servicul Public de Ocupare, cu rezidența în Regiunea Centru.

Obiectivul specific 

1

Identificarea unui număr de 374 de tineri cu vârsta între 16 şi 29 de ani, din care 38 persoane aparţinând minorităţii roma si 75 persoane care vor fi din zona rurala din regiunea CENTRU, care nu sunt ocupaţi şi nu urmează nicio formă de educaţie si directionarea acestora către SPO în vederea înregistrării şi profilării, prin intermediul organizării unei campanii de informare şi promovare

Obiectivul specific 

2

Sprijinirea participarii la programele de formare profesionala si calificarii a 187 de tineri NEETs cu varsta intre 16 – 29 ani, someri, prin furnizarea de programe de formare profesională. Programele se adreseaza tinerilor NEETs din grupul tinta cu nivel de ocupabilitate A, B, C si D, respectiv ”uşor ocupabil”, “mediu ocupabil”, “greu ocupabil” si “foarte greu ocupabil”. Atingerea acestui obiectiv se va realiza prin furnizarea de cursuri de calificare de nivel 2, in ocupatii cerute de angajatorii din regiunea CENTRU.

Obiectivul specific 

3

Stimularea ocuparii fortei de munca pentru 374 de tineri NEETs, care fac parte din toate nivelurile de ocupabilitate, A, B, C şi D, prin furnizarea de servicii specializate de consiliere profesională şi mediere a muncii organizate si desfasurate in conformitate cu prevederile Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.

Obiectivul specific 

4

Sustinerea antreprenoriatului si a ocuparii pe cont propriu a tinerilor NEETs cu nivel de ocupabilitate A “usor ocupabil” prin acordarea de sprijin catre 70 de persoane din grupul tinta pentru infiintarea de afaceri sub forma unor servicii personalizate de sprijin (formare profesionala in competente antreprenoriale) si acordarea de subventii sub forma de micro-granturi, consiliere şi mentorat pentru un număr de 12 persoane din Grupul Țintă pentru infiintarea de noi afaceri.

Activități și rezultate preconizate.

Activitatea A1

Campanii de informare, promovare și recrutare grup țintă

 

A1.1. Informarea tinerilor NEETs interesați cu privire la înregistrarea SPO și cu privire la activitățile derulate în cadrul proiectului.

 Rezultate preconizate:

 • minim 374 de persoane informate

 • 12 evenimente de informare și promovare

 • număr de kituri de promovare si informare – 374

 A1.2. Recrutarea și selecția grupului țintă

Rezultate preconizate:

 • 374 de persoane selectate și recrutate, din care:
 • 38 tineri NEETs de etnie roma
 • 75 tineri NEETs cu domiciliul sau reședința în mediul rural
 • minim 112 persoane din categorile C și D
 • cel puțin 374 dosare de candidatură complete primite

Activitatea A2

Furnizarea de programe de formare profesională

 

A2.1. Organizarea de programe de formare profesională – calificare și recalificare NEETs pe piața muncii

Rezultate preconizate:

 • 187 de persoane din Grupul Țintă care vor trece prin cursuri de formare profesională ANC.
 • 250 persoane din GT care vor trece prin cursuri de formare TIC (40 de ore de curs).

Activitatea A3

Furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă

 

A3.1.Furnizarea de servicii de medierea muncii

 Rezultate preconizate:

 • minim 374 sesiuni de mediere individuală susținute
 • 17 sesiuni de mediere de grup organizate (aproximativ 22 persoane participante pe fiecare sesiune) 
 • 374 persoane mediate
 • 374 de Planuri individuale de mediere elaborate
 • 3 târguri de job-uri organizate
 • 161 persoane care, în termen de 6 luni de la încetarea calității de participant, obțin un loc de muncă

Activitatea A4

Susținerea antreprenoriatului, inclusiv a ocupării pe cont propriu

 

A4.1. Acordarea de sprijin persoanelor din grupul tinta pentru infiintarea de afaceri

 Rezultate preconizate:

 • 70 de persoane din grupul țintă participante la cursul de formare “competențe antreprenoriale”.
 • 6 grupe formate în vederea organizării cursurilor de formare “competențe antreprenoriale”
 • 70 de planuri de afaceri realizate

A4.2. Acordarea de subvenții (microgranturi) pentru înființarea de noi afaceri

 Rezultate preconizate:

 • 12 întreprinderi înființate
 • 12 contracte de subvenție semnate

12 ajutoare de minimis decontate

Activitatea A5

Alte activitati privind temele secundare

 

A5.1. Activitati privind temele secundare

 Rezultate preconizate:

 • 6 Evenimente privind Inovarea sociala organizate
 • 6 Evenimente privind Nediscrimanare organizate

Activitatea A6

Managementul proiectului

 

 • A6.1. Managementul proiectului

   Rezultate preconizate:

  • 1 Procedura de comunicare
  • 3 intalniri de instruire si implicare a echipei de experti

Desfășurătorul proiectului pe etape

1
1

ÎNSCRIERE GRUP ȚINTĂ. INFORMARE ȘI PROMOVARE

Se va face înscrierea la activitățile din cadrul proiectului prin completarea chestionarului oferit de către echipa THINK GROUP

În baza informațiilor furnizate se verifică eligibilitatea de participare la activitățile proiectului și experții din cadrul proiectului vor derula o campanie de follow up.

Tinerii NEETs declarați eligibili pentru participare la evenimentele și activitățile proiectului vor lua parte la cele 12 evenimentele de informare cu privire la obiectivele urmărite în cadrul proiectului și criteriile de înscriere în grupul țintă.

2
2

RECRUTAREA GRUPULUI ȚINTĂ

Persoanele considerate eligibile vor depune dosarul de candidatură, care va cuprinde următoarele:

 • cerere de înscriere în grupul țintă;
 • formularul de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020;
 • dovadă înregistrare la Serviciul Public de Ocupare;
 • declarație de consimțământ privind utilizarea datelor cu caracter personal;
 • declarație pe proprie răspundere a persoanei vizate privind apartenența la grupul țintă;
 • declaraţie pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțări;
 • angajament de participare la activitățile proiectului;
 • copie certificat de naștere;
 • copie ci/buletin/pașaport;
 • chestionar inițial de identificare a nevoilor de calificare/consiliere/mediere

3
3

SELECTAREA GRUPULUI ȚINTĂ

Dintre persoanele eligibile, vom recruta și selecta 374 de persoane, în ordinea înscrierii, după criteriile:

 • dosarul de înscriere să fie corect și complet. Completarea dosarelor se va face sub directa îndrumare a experților din cadrul proiectului. Fiecare candidat va prezenta documentele în original unuia din experții recrutare grup țintă.
 • procesul de recrutare va ține cont de principiile nediscriminării și egalității de șanse. Proiectul se adresează inclusiv tinerilor NEETs cu diabilități, promovând formarea profesională favorabile incluziunii la toate nivelurile și a învățării de-a lungul vieții pentru persoanele cu dizabilități.

4
4

SERVICII DE MEDIEREA MUNCII

Activitatea se va desfășura atât la nivel individual, cât și în grup printr-un furnizor de servicii din sectorul privat acreditat urmărind acordarea de sprijin pentru găsirea și ocuparea unui loc de muncă.

Serviciile de mediere a muncii se vor realiza în corelare cu nevoile și cerințele pieței muncii, favorizând astfel încadrarea pe un loc de muncă ce necesită competențe/abilități specifice, orientarea către dezvoltarea pe cont propriu a unei afaceri/dezvoltarea mediului de afaceri, lucru care va conduce la reducerea disparităților sociale la creșterea gradului de încadrare și corelare cu nevoile pieței muncii, aflată într-o permanentă evoluție.

Vor fi realizate aplicații practice pentru: elaborarea, analiza și optimizarea documentelor de prezentare (CV, scrisoare de intenție etc), instruirea în metode și tehnici de căutare a unui loc de muncă, pregătirea interviurilor (experiență, comportamente, competențe etc.).

5
5

PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALĂ

Organizarea și derularea de programe de formare profesională a adulților prin cursuri de inițiere, calificare, recalificare, perfecționare sau specializare:

 • cursuri de formare profesionala si calificare pentru 187 de tineri NEETs
 • Cursuri non-formale pentru dezvoltarea competențelor digitale TIC pentru 250 tineri NEETs

Atingerea acestui obiectiv se va realiza prin furnizarea de cursuri de calificare în ocupații cerute de angajatorii din regiune.

Vor fi realizate aplicații practice pentru: elaborarea, analiza și optimizarea documentelor de prezentare (CV, scrisoare de intenție etc), instruirea în metode și tehnici de căutare a unui loc de muncă, pregătirea interviurilor (experiență, comportamente, competențe etc.).

6
6

FORMARE ANTREPRENORIALĂ

Activitatea se adresează exclusiv celor 70 de tineri NEETs cu nivel de ocupabilitate A “ușor ocupabil”, care îndeplinesc cerințele minime impuse de ANC, aceștia urmând a fi instruiți în vederea obținerii de competențe antreprenoriale cu scopul de a dezvolta și iniția startup- uri.

Cursurile de formare antreprenorială se vor desfășura pe grupe, se vor organiza 5 grupe a cate 14 persoane din grupul țintă. Fiecare cursant va parcurge 40 ore de formare.

Pentru înscrierea la cursul de formare, persoanele din grupul țintă vor completa și depune o cerere de înscriere și o scrisoare de intenție care va cuprinde informații despre ideea de afacere care urmează să fie dezvoltată în Planul de afaceri, putându-se astfel identifica și existența motivării de a participa laconcursul de selecție spre finanțare a planurilor de afaceri.

7
7

CONSULTANȚĂ ȘI MENTORAT

Fiecare dintre cei 70 tineri NEETs cu nivel de ocupabilitate A - "ușor ocupabil", va beneficia de minim 8 ore consiliere personală și consiliere de grup pe diferite tematici, în vederea completării cunoștințelor și aptitudinilor dobândite de grupul țintă în cadrul cursului de formare. Astfel că, persoanele care doresc să dezvolte planuri de afaceri în vederea finanțării pot să apeleze la Experții de consiliere pentru obținerea de informații relevante pentru înființarea și dezvoltarea unei întreprinderi.

Pe toata perioada de implementare a acestei etape, vor fi desfășurate activități de asistență și post-asistență în sprijinul dezvoltării afacerilor ce urmează a fi înființate în cadrul proiectului. Se vor acorda servicii de asistență și consiliere on-site și on-line, în ordinea solicitărilor persoanelor interesate.

8
8

SELECTAREA PLANURILOR DE AFACERI PENTRU A SE OFERI FINANȚAREA

La selecția planurilor de afaceri vor putea participa toți absolvenții cursului de formare antreprenorială din cadrul proiectului care sunt interesați să înființeze o întreprindere. Astfel vor fi selectate 12 planuri de afaceri, fiecare cu o valoare de maxim 25.000 euro/123735 lei, astfel încât la nivelul proiectului valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate pentru înființarea de întreprinderi este de aproape 30% din totalul cheltuielilor eligibile.

 • Juriul va avea în vedere aplicarea unui mecanism de evaluare și selecție a planurilor de afaceri bazat pe următoarele principii:
 • transparență, echidistanță și obiectivitate, tratament egal și nediscriminare, precum și respectarea regulilor pentru evitarea conflictului de interese
 • vor fi finanțate planuri de afaceri în limita bugetului disponibil la nivel de proiect
 • NU vor fi finanțate două sau mai multe planuri de afaceri, propuse de persoane diferite, identice sau cu un grad foarte mare de asemănare în ceea ce privește descrierea segmentului de piață

9
9

SUBVENȚII PENTRU FINANȚAREA NOILOR AFACERI

Această activitate se va organiza exclusiv pentru tinerii NEETs cu nivel de ocupabilitate A ”ușor ocupabil”. Planurile de afacere selectate se vor derula în cadrul unor întreprinderi, așa cum sunt acestea definite în art.2, alin 1 și 2 din Legea.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării IMM, cu modificările și completările ulterioare. Conform acestor prevederi legale, întreprindere este ”orice formă de organizare a unei activități economice, autorizată potrivit legilor în vigoare să facă activități de producție, comerț sau prestări de servicii, în scopul obținerii de venituri, în condiții de concurență, respectiv: societăți reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, societăți cooperative, persoane fizice autorizate, întreprinzători titulari ai unei întreprideri individuale și întrepprinderile familiale, autorizate potrivit dispozițiilor legale în vigoare, care desfășoară activitati economice, precum și asociatii și fundatii, cooperative agricole și societati agricole care desfasoara activități economice”.

Întreprinderile nou înființate trebuie să aibă sediul social și, după caz, punctul de lucru într-unul din județele Regiunii Centru și să asigure angajarea a cel puțin unei persoane, cu domiciliul sau reședința în Regiunea Centru, pe întreaga perioadă de monitorizare și de sustenabilitate a proiectului.

Toate întreprinderile sprijinite trebuie să finalizeze procedurile legale de înființare și să semneze toate contractele de subvenție pentru acordarea ajutorului de minimis până cel târziu pe 15 decembrie 2022.

10
10

MONITORIZAREA AFACERILOR NOU ÎNFIINȚATE

Valoarea maximă acordată întreprinderilor nou înființate de persoanele ale căror planuri de afaceri au fost aprobate și selectate va fi de 25.000 euro/plan de afacere.

Pentru subvenția acordată este obligatorie angajarea a minimum 1 persoană în cadrul afacerii sprijinite (persoană care să aibă domiciliul sau reședința în regiunea/regiunile de dezvoltare / regiunile de dezvoltare eligibile de implementare din cadrul prezentului apel de proiecte).

După înființare, întreprinderile nou create își vor desfășura activitatea pentru o perioadă de minimum 18 luni, dintre care 12 luni în timpul proiectului și cel puțin 6 luni perioada de sustenabilitate ulterioară finalizării proiectului.

Toate plățile aferente înființării și funcționării întreprinderilor nou create vor fi efectuate în cadrul primelor 12 luni de funcționare. În perioada ulterioară de 6 luni, beneficiarul ajutorului de minimis va asigura continuarea funcționării afacerii și va menține ocuparea locurilor de muncă create în parametrii asumați prin Planul de afaceri (norma de lucru, nivel salarial, domiciliu).

Persoanele care beneficiază de ajutorul de minimis vor transmite lunar documentele solicitate spre a fi verificate. Prin verificarea periodică a acestor documente se poate realiza o monitorizare continuă a activităților desfășurate de noile întreprinderi ce va permite evitarea anumitor nereguli/ probleme de implementare.

Concurs plan de afaceri PASI

Lansare: 17.12.2022

Termen limita de depunere : 23.12.2022, orele 23:59

Termen de evaluare: 24.12.2022 și publicare lista finală

Evaluare

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Documente
Grilă evaluare
Decizia de numire a comisiei
Scrisoare de informare - Respins
Scrisoare de informare - Admis
Declarație privind evitarea conflictului de interese
Declarație de confidențialitate și imparțialitate
Minută de verificare administrativă a eligibilității
Listă plamuri de afaceri depuse
Lista finală a planurilor de afaceri selectate la finanțare
Raport intermediar de evaluare
Raport final de evaluare
Descarcă

Metodologie de depunere și selecție

A1.1
A1.2
A2.1
A2.2
A2.3
A2.4
A3.1
A3.2
A3.3
A3.4
A4.1
A4.2
Documente
Ghidul solicitantului / Condiții specifice
Schemă de ajutor minimis
Scrisoare de înaintare
Plan de afaceri
Buget
Declarație date personale
Criterii evaluare solicitant
Criterii evaluare plan de afacere
Criterii de evaluare tehnico-financiară
Contestație
Declarație de eligibilitate
Cerere de finanțare
Descarcă

Sustenabilitate

Nr.
1
2
3
Documente
Programă pregătire competențe antreprenoriale
Programă pregătire frizer
Programă pregătire lucrător comercial
Dată
10.01.2024
10.01.2024
10.01.2024
Descarcă

pasi@thinkgroup.ro

Contact

Mai multe informaţii despre proiect se pot obţine de la:
Beneficiar: SC THINK DEVELOPMENT & CONSULTANCY SRL
Telefon: 0747037307
E-mail: pasi@thinkgroup.ro